Taraf, UAE - January 2020, Taraf, UAE - January 2020